حضور مسافر 2 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه الزاميستسایر اعلانات