* اطلاعيه بسيار مهم * استفاده از ماسک براي ورود به فرودگاه و داخل هواپيما
* اطلاعيه بسيار مهم *  با توجه به مصوبه ستاد ملي مقابله با کرونا و ابلاغيه سازمان هواپيمايي کشوري : استفاده از ماسک براي

 ورود به  فرودگاه و داخل هواپيما الزامي  بوده و از ورود مسافران بدون ماسک به فرودگاه ممانعت به عمل مي آيد
 


به ياري خداوند کرونا را شکست خواهيم داد سایر اعلانات